Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Webgidsen

Sitecompany B.V.

Voor het adverteren op webgidsen niet-consumenten

Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

1.1 Sitecompany: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sitecompany B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57715246;

1.2 Adverteerder: ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die één of meer Advertenties op de Site plaatst of wenst te plaatsen;

1.3 Advertentie: iedere commerciële en/of promotionele uiting die door de Adverteerder op de Site wordt geplaatst c.q. die de Adverteerder op de Site wenst te plaatsen;

1.4 Site: een door Sitecompany geëxploiteerde website;

1.5 Advertentieovereenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Sitecompany en de Adverteerder aangaande de plaatsing van één of meer Advertenties op de Site;

1.6 Voorwaarden: de onderhavige Algemene Advertentievoorwaarden die van toepassing zijn op alle Advertentieovereenkomsten tussen Sitecompany en de Adverteerder.


Artikel 2. Algemene bepalingen en toepassing Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Sitecompany en een Adverteerder gesloten worden, alsmede op iedere in dat kader door een Adverteerder aan Sitecompany verstrekte opdracht en iedere in datzelfde kader door Sitecompany aan een Adverteerder verstrekte offerte of gedane aanbieding.

2.2 Door verwijzing naar, mondeling dan wel schriftelijk, en/of overlegging van de Voorwaarden worden deze Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Door het verstrekken van een opdracht - het zij telefonisch, hetzij schriftelijk - erkent Adverteerder van de inhoud van deze Voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart hij zich daarmee akkoord.

2.3 Algemene voorwaarden van de Adverteerder c.q. enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk tussen Sitecompany en de Adverteerder zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Advertentieovereenkomst.

2.5 In het geval een Advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer Adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van deze Adverteerders hoofdelijk verbonden ter zake de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst.

2.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sitecompany is de Adverteerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan derden over te dragen.

2.7 Sitecompany behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Sitecompany zal elke wijziging van de Voorwaarden bekend maken op www.sitecompany.nl en, voor zover mogelijk, op alle overige, door haar geexploiteerde websites. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op Advertentieovereenkomsten alsmede opdrachten, offertes en aanbiedingen die zijn gesloten dan wel in dat kader zijn verstrekt c.q. gedaan vanaf de dag van publicatie van deze gewijzigde Voorwaarden op www.sitecompany.nl.

2.8 De ROTA voorwaarden zijn niet van toepassing op de plaatsing van Advertenties op de Sites.

2.9 Indien en voor zover komt vast te staan dat in een voorkomend geval op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Sitecompany zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de offerte c.q. aanbieding anders is aangegeven.

3.2 Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een aanbieding of een offerte hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Advertentie orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Advertentieovereenkomst.

3.3 Sitecompany kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Adverteerder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sitecompany daaraan niet gebonden. De Advertentieovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sitecompany anders aangeeft.

3.5 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag of de Advertentieovereenkomst door Adverteerder verstrekte gegevens onjuist waren heeft Sitecompany het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sitecompany niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.


Artikel 4. Totstandkoming Advertentieovereenkomst

4.1 Een Advertentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat:

indien een opdracht tot plaatsing van een Advertentie telefonisch wordt verleend:
Adverteerder, na de initieel telefonisch verstrekte opdracht tot plaatsing van een Advertentie, in een aansluitend bevestigingsgesprek nogmaals telefonisch akkoord voor uitvoering van deze opdracht geeft, welk gesprek, met toestemming van Adverteerder, als bewijs van opdrachtverstrekking als geluidsopname digitaal wordt opgenomen en opgeslagen.

indien een opdracht tot plaatsing van een Advertentie schriftelijk wordt verleend:
Adverteerder een bestelformulier heeft ingevuld en opgestuurd middels e-mail, website, post of fax en de ontvangst en acceptatie van het bestelformulier en daarmee de opdracht door Sitecompany telefonisch dan wel per e-mail aan Adverteerder is bevestigd.


Artikel 5. Vereisten aan de inhoud van de Advertentie en de Adverteerder

5.1 De inhoud van de Advertentie dient uiterlijk op de uiterste, door Sitecompany opgegeven, aanleverdatum in goede staat door Adverteerder te worden aangeleverd. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal verkeren, onverminderd het recht van Sitecompany op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.2 De inhoud van de Advertentie dient in zijn geheel in overeenstemming te zijn met alle vereisten die toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de normen die in het maatschappelijk verkeer gelden, daaraan verbinden. Meer specifiek, doch niet daartoe beperkt, dient de inhoud van de Advertentie aan de volgende vereisten te voldoen:

a. de inhoud van de Advertentie mag niet gericht zijn op doeleinden welke concurreren of in strijd zijn met de doeleinden die Sitecompany nastreeft, behoudens voor zover Sitecompany daarmee vooraf expliciet en schriftelijk heeft ingestemd;

b. de inhoud van de Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn;

c. de inhoud van de Advertentie mag niet strijdig zijn met de wettelijke reclameregels en dient daarenboven volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code;

d. de inhoud van de Advertentie dient betrekking te hebben op de onderneming, diensten en/of producten van de Adverteerder;

e. de Adverteerder dient duidelijk en ondubbelzinnig in de Advertentie te worden geïdentificeerd;

f. de inhoud van de Advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerciële communicatie;

g. Advertenties gericht op financiële diensten en/of producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM;

h. de inhoud van de Advertentie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, discriminerend, opruiend, schokkend, aanstootgevend of seksueel getint zijn dan wel in strijd zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

5.3 Adverteerder garandeert dat de inhoud van de Advertentie overeenstemt met het bepaalde in deze Voorwaarden en dat deze inhoud het imago en/of andere belangen van Sitecompany op geen enkele wijze schaadt.

5.4 De Adverteerder garandeert dat met de plaatsing van de inhoud van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht toekomend aan derden. De Adverteerder staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de door hem aangeleverde inhoud van de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. De Adverteerder verleent Sitecompany voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de plaatsing van de Advertentie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom, voor zover deze rechten niet reeds uit andere hoofde aan Sitecompany toekomen.

5.5 Adverteerder vrijwaart Sitecompany van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verbandhoudend met de verbintenissen van Adverteerder op grond van dit artikel 5. Adverteerder zal elke aanspraak van derden onmiddellijk en schriftelijk aan Sitecompany mededelen en Sitecompany volledig schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken.


Artikel 6. Plaatsing van de Advertentie

6.1 Sitecompany verbindt zich in een Advertentieovereenkomst tot het plaatsen van de Advertentie op de wijze voorzien in deze Voorwaarden en op basis van de daartoe conform de aanlevervoorwaarden tijdig door de Adverteerder verstrekte materialen en of gegevens c.q. informatie.

6.2 Vervaardiging en publicatie van een Advertentie geschiedt in beginsel zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Advertentieovereenkomst en de aanlevering van gegevens en tekst- en/of beeldmateriaal, dan wel op een overeengekomen tijdstip.

6.3 Worden door Adverteerder plaatsingsdata opgegeven, dan gelden deze als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door Sitecompany opgegeven plaatsingsdata zijn te allen tijde gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van Adverteerder de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie aan Sitecompany ter hand worden gesteld. Ingeval Adverteerder wijzigingen in een gegeven opdracht niet schriftelijk heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door Sitecompany voor rekening van Adverteerder.

6.4 Nimmer kan een bepaalde plaats op een site worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van Sitecompany mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere Adverteerders.

6.5 Sitecompany is te allen tijde gerechtigd de Advertentie niet te plaatsen dan wel de plaatsing op te schorten wegens inhoud, vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijdigheid met de belangen van Sitecompany zelf, dan wel indien de Advertentie naar de mening van Sitecompany op enigerlei wijze in strijd is met het bepaalde in deze Voorwaarden. Sitecompany is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.6 Sitecompany behoudt zich het recht voor aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: het Ministerie van Justitie, de Reclame Code Commissie, het College van Beroep, de Autoriteit Financiële Markten en hun rechtsopvolgers, op te volgen.


Artikel 7. Contractsduur en opzegging

7.1 De Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden, tenzij in de offerte c.q. aanbieding een andere looptijd is overeengekomen, te rekenen vanaf de datum totstandkoming overeenkomst conform artikel 4.1.

7.2 Na de overeengekomen looptijd wordt de Advertentieovereenkomst stilzwijgend verlengd voor een termijn van de overeengekomen looptijd en onder dezelfde voorwaarden en prijs, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 kalendermaand voor aanvang van de vervolgtermijn.

7.3 Is de Adverteerder niet tevreden over het aantal klanten, offertes, bezoekers of reacties welke deze gedurende de overeengekomen looptijd van een afgenomen Uitgebreid Bedrijfsprofiel heeft ontvangen, dan kan Adverteerder tot 14 kalenderdagen na het verstrijken van genoemde looptijd gebruik maken van een Tevredenheidsgarantie. In dat geval wordt de looptijd van het bedrijfsprofiel van Adverteerder gratis met een extra jaar verlengd. Voorwaarde hierbij is, dat het bedrijfsprofiel gedurende het initiële jaar zo volledig mogelijk door Adverteerder was ingevuld met informatie over de produkten en/of diensten van Adverteerder en (bij voorkeur) verder was aangevuld met bijv. logo, foto’s, aanbiedingen en social media.

Sitecompany zal bij elke aanspraak op de Tevredenheidsgarantie het bedrijfsprofiel van de Adverteerder daarom op zijn volledigheid beoordelen. Bij een niet- of onvolledig ingevuld bedrijfsprofiel kan Sitecompany een goede respons en daarmee de klanttevredenheid niet garanderen en vervalt ook het recht van Adverteerder op een extra jaar gratis plaatsing.

Bij aanspraak op de Tevredenheidsgarantie zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde advertentiegelden.

7.4 Een door Adverteerder aangegane Advertentieovereenkomst welke tot stand is gekomen conform artikel 4.1. is bindend en kan niet worden herroepen. Na een gegeven advertentieopdracht is Adverteerder gehouden aan alle in de Advertentievereenkomst gemaakte afspraken.


Artikel 8. De Site

8.1 Sitecompany zal de Site met zorg inrichten, hosten, beveiligen en onderhouden en zal de Advertentie met zorg plaatsen en monitoren.

8.2 Sitecompany stelt de Site ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het aangaan van de Advertentieovereenkomst, mitsdien "met alle gebreken" en "indien beschikbaar".

8.3 Sitecompany verleent geen enkele garantie tegenover Adverteerder ter zake ongehinderd gebruik door bezoekers van de Site, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op de Site, onafgebroken en/of foutloze toegang voor bezoekers, minimale onderhoudstijden of minimale "downtimes" noch enige andere garantie aangaande de Site.

8.4 Adverteerder dient zich te onthouden van elk gebruik van de Site dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van Sitecompany en/of haar dochterondernemingen, leveranciers van informatie op de Site, andere Adverteerders op de Site en/of gebruikers van de Site.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien komt vast te staan dat Sitecompany tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis uit de Advertentieovereenkomst, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Adverteerder welke is ontstaan als gevolg van dit tekortschieten. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van zodanige schade, redelijke kosten ter vaststelling van zodanige schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

9.2 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de Advertentie door Sitecompany heeft Adverteerder uitsluitend recht op herplaatsing van de Advertentie.

9.3 De aansprakelijkheid van Sitecompany als bedoeld in lid 1 van dit artikel is in elk geval beperkt tot de waarde van de betreffende Advertentieovereenkomst.

9.4 Sitecompany is op grond van de Advertentieovereenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die Adverteerder lijdt, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder mee verstaan: gevolgschade, omzet-/winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaaksschade of lichamelijk letsel.

9.5 Schade dient onmiddellijk na het ontstaan daarvan door Adverteerder aan Sitecompany te worden gemeld, zodat Sitecompany de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (laten) verrichten. Indien Adverteerder zich niet aan het bepaalde in de Advertentieovereenkomst houdt, komen latere kosten, daaronder mede begrepen kosten ter voorkoming, beperkingen vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade welke niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan schriftelijk door Adverteerder aan Sitecompany is gemeld, komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

9.6 Sitecompany aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de omstandigheden zoals genoemd en bedoeld in artikel 8.3 van deze Voorwaarden.

9.7 Sitecompany aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link in de Advertentie kan/kunnen worden verkregen.

9.8 De uitsluitingen en beperkingen in dit artikel vinden geen toepassing, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sitecompany.


Artikel 10. Prijzen

10.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2 Alle prijzen op de Site, offertes en overige documenten van Sitecompany zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

10.3 De door Adverteerder te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Advertentieovereenkomst. Sitecompany behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Adverteerder hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien een tariefswijziging inhoudt dat dit tarief met meer dan 10% stijgt en Adverteerder deze wijziging niet accepteert, heeft Adverteerder het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Advertentieovereenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen, waarna de Advertentieovereenkomst eindigt op de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.


Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur aangegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Sitecompany zal niet in verzuim geraken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat Adverteerder niet binnen de in lid 1 vermelde termijn een factuur van Sitecompany ontvangt, zal nimmer tot gevolg hebben dat Adverteerder geen vergoeding ter zake de verleende dienst verschuldigd is en impliceert evenmin op enigerlei wijze afstand van recht door Sitecompany op betaling.

11.3 Indien automatische incasso is overeengekomen, wordt het bedrag na toestemming van Adverteerder automatisch geïncasseerd ten laste van het rekeningnummer van Adverteerder en ten gunste van IBAN nummer NL36 INGB 0008 3934 61 ten name van Sitecompany. De automatische incasso vindt ineens plaats en binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.4 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, zal Adverteerder daarvan op de hoogte worden gesteld en is Adverteerder gehouden het niet-geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog aan Sitecompany te voldoen.

11.5 Indien en zodra de betalingstermijn van 14 dagen verstrijkt, zonder dat Sitecompany de gehele betaling heeft ontvangen, zal Adverteerder - zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim verkeren, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zal het factuurbedrag alsdan verhoogd worden met administratiekosten ad €17,50. Vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van integrale voldoening van het verschuldigde is Adverteerder tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

11.6 Vanaf het moment waarop Adverteerder in verzuim verkeert, zal Adverteerder tevens aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door Sitecompany te maken buitengerechtelijke incassokosten, die gelijk aan 15% van het factuurbedrag worden geacht te zijn, met een minimum van €40,- per factuur. Indien en voor zover de daadwerkelijk door Sitecompany gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Sitecompany gerechtigd deze daadwerkelijke kosten aan Adverteerder in rekening te brengen, een en ander in plaats van de fictieve incassokosten en voor zover in redelijkheid gemaakt.

11.7 Adverteerder is nimmer bevoegd om enige betaling voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst op te schorten dan wel te verrekenen met enige vordering die Adverteerder op enig moment mocht hebben op Sitecompany.

11.8 Mocht zich op enig moment ten aanzien van Adverteerder de situatie voordoen van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling, dan worden alle verbintenissen van Adverteerder voortvloeiend uit de Advertentieovereenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het geval waarin Adverteerder in verzuim is met enige uit de Advertentieovereenkomst voortvloeiende verbintenis.

11.9 Sitecompany heeft het recht de door Adverteerder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sitecompany kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Adverteerder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sitecompany kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.10 Indien Adverteerder namens een derde een Advertentieovereenkomst is aangegaan, blijft deze Adverteerder jegens Sitecompany aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst. Bij gebreke van betaling door Adverteerder is de derde gehouden op eerste verzoek voor betaling aan Sitecompany zorg te dragen.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Sitecompany ontworpen of vervaardigde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten te allen tijde bij Sitecompany. Hieronder worden mede begrepen de rechten op door Sitecompany in opdracht van Adverteerder ontworpen of vervaardigde Advertenties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sitecompany is het Adverteerder dan ook niet toegestaan door Sitecompany ontworpen of vervaardigde Advertenties te hergebruiken voor plaatsing als Advertentie in media van derden.


Artikel 13. Overmacht

13.1 Sitecompany is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Adverteerder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sitecompany geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sitecompany niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte, of stakingen in het bedrijf van Sitecompany of van derden, hard- en softwarestoringen. Sitecompany heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sitecompany zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Sitecompany kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4 Voor zoveel Sitecompany ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sitecompany gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Adverteerder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 14. Reclamatie

14.1 Reclamaties dienen binnen 14 werkdagen na de plaatsingsdatum schriftelijk door Adverteerder aan Sitecompany te worden medegedeeld.

14.2 De nakoming van de Advertentieovereenkomst wordt geacht deugdelijk door Sitecompany te zijn uitgevoerd, indien Adverteerder niet binnen de termijn vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.

14.3 Sitecompany spant zich in om reclamaties omtrent geleverde diensten zo goed mogelijk te behandelen. De mededeling van een reclamatie laat de verplichtingen van de Adverteerder jegens Sitecompany onverlet.

14.4 Bij voorkomende gemaakte type- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde afbreuk doen, zal geen geldelijke restitutie, dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel zal de vermelding of advertentie direct na een verzoek daartoe zijdens Adverteerder door Sitecompany worden gerectificeerd en/of gratis herplaatst voor een periode die gelijk is aan de periode waarin de Advertentie foutief gepubliceerd is geweest.

14.5 Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten welke zijn ontstaan als gevolg van het telefonisch opgeven van Advertenties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijke copij. Sitecompany kan haar gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Sitecompany toe te rekenen oorzaken.

14.6 Reclamatie schort de verplichting van Adverteerder tot nakoming van de verplichtingen van Adverteerder niet op.


Artikel 15. Ontbinding en opschorting

15.1 Sitecompany is bevoegd de Advertentieovereenkomst te ontbinden, indien Adverteerder enige verplichting uit de Advertentieovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de advertentieovereenkomst Sitecompany ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Adverteerder enige verplichting niet zal nakomen, indien Adverteerder bij het sluiten van de Advertentieovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Adverteerder niet langer van Sitecompany kan worden gevergd dat zij de Advertentieovereenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

15.2 Voorts is Sitecompany bevoegd de Advertentieovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Advertentieovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Advertentieovereenkomst in redelijkheid niet van Sitecompany kan worden gevergd.

15.3 Indien de Advertentieovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sitecompany op Adverteerder onmiddellijk opeisbaar.

15.4 Indien Sitecompany tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

15.5 Indien de ontbinding aan Adverteerder toerekenbaar is, is Sitecompany gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

15.6 Indien Adverteerder zijn uit de Advertentieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sitecompany gerechtigd de Advertentieovereenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Adverteerder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

15.7 Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, is Sitecompany gerechtigd de Advertentieovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en zodra:

 • het faillissement van Adverteerder wordt aangevraagd of uitgesproken, Adverteerder zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt of Adverteerder anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

 • beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van Adverteerder;

 • de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming van Adverteerder in handen komt van een andere eigenaar;

 • Adverteerder oneigenlijk gebruik maakt van de door Sitecompany aangeboden producten en diensten, als het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez of het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM);

 • Adverteerder informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

 • Adverteerder informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

 • Adverteerder informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

15.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Sitecompany gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de Advertentie, indien en zolang Adverteerder niet aan een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst jegens Sitecompany volledig heeft voldaan.


Artikel 16. Privacy

16.1 De gegevens van Adverteerder zullen worden opgenomen in het klantenbestand van Sitecompany.


Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

17.1 Op deze Voorwaarden en de Advertentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 In geval van enig geschil tussen Sitecompany en Adverteerder is de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar in eerste aanleg exclusief bevoegd om van dat geschil kennis te nemen.


Sitecompany B.V.

Correspondentieadres:
Postbus 310
1800 AH Alkmaar
Nederland

Bezoekadres:
Wezelkoog 11
1822 BL Alkmaar
Nederland

Tel: +31 (0)88-6655455
Fax: +31 (0)72-5649191
E-mail: info@sitecompany.nl

KvK nr. 57715246
BTW nr. NL 8527 03 399 B01

IBAN nr. NL36 INGB 0008 3934 61
BIC: INGBNL2A

 

Voor vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download voorwaarden als PDF

Algemene Voorwaarden - Webdesign

Sitecompany B.V.

Voor het vervaardigen van websites voor niet-consumenten

Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

1.1. Sitecompany: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sitecompany B.V., kantoorhoudende te Wezelkoog 11, 1822 BL Alkmaar, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57715246.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die met Sitecompany een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, telefonisch, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Sitecompany.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Onderhavige voorwaarden zijn alleen toepasbaar op de vervaardiging van volledige websites voor derden zoals Sitecompany deze o.a. levert onder de handelsnaam "EenSitevooruw........." en zijn derhalve niet toepasbaar op andere diensten van Sitecompany, zoals bijvoorbeeld advertentieplaatsingen op Internet.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen in deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst van of met Sitecompany.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sitecompany voor de uitvoering waarvan door Sitecompany derden dienen te worden betrokken.

2.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Sitecompany niet bindend en de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Door het verstrekken van een opdracht - het zij telefonisch hetzij schriftelijk - erkent de opdrachtgever van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart hij zich daarmee akkoord, indien en voor zover het bestaan van deze Algemene Voorwaarden tevoren aan hem is medegedeeld of indien er bij de offerte en/of bij de telefonische of schriftelijke orderbevestiging naar werd verwezen.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sitecompany en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

2.9 Indien Sitecompany niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet, dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sitecompany in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Sitecompany zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Sitecompany het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.3 Sitecompany kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sitecompany daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sitecompany anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sitecompany niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment, dat

indien een opdracht telefonisch wordt verleend:
de opdrachtgever, na de initieel aan de afdeling Verkoop telefonisch verstrekte opdracht, in een daaropvolgend opdrachtbevestigingsgesprek met de Orderadministratie van Sitecompany nogmaals telefonisch akkoord voor uitvoering van de opdracht geeft, welk gesprek, met toestemming van de opdrachtgever, als bewijs van opdrachtverstrekking als geluidsopname digitaal wordt opgenomen en opgeslagen.

indien een opdracht schriftelijk wordt verleend:
de opdrachtgever een schriftelijke opdracht heeft verstrekt, danwel een bestelformulier heeft ingevuld en middels e-mail, website, post of fax naar Sitecompany heeft opgestuurd en waarvan de ontvangst en acceptatie van de opdracht door Sitecompany telefonisch dan wel per e-mail aan opdrachtgever is bevestigd.

4.2 Sitecompany heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Sitecompany is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.4 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sitecompany de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sitecompany aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sitecompany worden verstrekt.


Artikel 5. Duur, beëindiging en annulering

5.1 De Overeenkomst gaat in per besteldatum van de dienst door Opdrachtgever en wordt aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden na factuurdatum.

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst na het verstrijken van deze termijn telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden. De Overeenkomst kan na het eerste volledige loopjaar worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Er wordt geen restitutie verleend over al vooruit betaalde jaarkosten.

5.3 Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, kan dit uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum, mits deze schriftelijk en per aangetekende post bij Sitecompany is ingediend. Na deze termijn is annulering niet meer toegestaan en is Opdrachtgever gehouden aan alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken.

5.4 Indien Opdrachtgever binnen de gestelde annuleringstermijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel, een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten voor werkzaamheden die voor de opdracht werden verricht en de kosten voor daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, met een minimum van €50,- excl. BTW.

5.5 Sitecompany is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien:

 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

 • na het sluiten van de Overeenkomst Sitecompany ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen

 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

 • door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sitecompany kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.6 Voorts is Sitecompany bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Sitecompany kan worden gevergd.

5.7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sitecompany op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.8 Indien Sitecompany tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.9 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Sitecompany gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.10 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sitecompany gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.11 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sitecompany, zal Sitecompany in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sitecompany extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sitecompany anders aangeeft.

5.12 Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, is Sitecompany gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

 • de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.

 • de Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de door Sitecompany aangeboden producten en diensten, als het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez of het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).

 • de Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving.

 • de Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.

 • de Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.


Artikel 6. Meerwerk

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sitecompany zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


Artikel 7. Beschikbaarheid en beheer van de dienst

7.1 Sitecompany zal zich jegens de Opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn.

7.2 Sitecompany zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. Sitecompany kan geen onbelemmerde toegang tot haar producten en diensten garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige door Sitecompany geleverde diensten.

7.3 Sitecompany is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van Sitecompany verzonden (e-mail) berichten.

7.4 De Opdrachtgever zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. Sitecompany zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de Opdrachtgever daarvan de minste hinder ondervindt.

7.5 Sitecompany is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen.

7.6 Sitecompany spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Sitecompany zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

7.7 Zonder toestemming van Sitecompany is het Opdrachtgever verboden de door Sitecompany verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Sitecompany aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buitengebruikstelling als gesteld in lid 4 van artikel 7.

8.2 Sitecompany kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Sitecompany is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

8.3 Sitecompany kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. Sitecompany behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.

8.4 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan Sitecompany. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Sitecompany als gevolg daarvan lijdt.

8.5 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van tekst- en/of beeldmateriaal aan Sitecompany, dat al het door Opdrachtgever aan Sitecompany verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Sitecompany te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

8.6 Indien Sitecompany, onverminderd het voorgaande, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de leden 7 tot en met 11 van dit artikel is geregeld, een en ander behoudens schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Sitecompany.

8.7 Sitecompany is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sitecompany is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.8 Indien Sitecompany aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sitecompany beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.9 De aansprakelijkheid van Sitecompany is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.10 Sitecompany is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.11 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sitecompany aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sitecompany toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Sitecompany is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 9. Vrijwaring

9.1 De Opdrachtgever vrijwaart Sitecompany voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sitecompany toerekenbaar is. Indien Sitecompany uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sitecompany zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sitecompany, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sitecompany en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 10. Prijzen

10.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Sitecompany zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

10.3 De door de Opdrachtgever te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Sitecompany behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Opdrachtgever hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.


Artikel 11. Aanvraag domeinnamen

11.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

11.2 De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Sitecompany heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Sitecompany tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.


Artikel 12. Levertijd

12.1 Een door Sitecompany opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

12.2 Vervaardiging en publicatie van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst en aanlevering van gegevens en tekst- en/of beeldmateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

12.3 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient Opdrachtgever Sitecompany derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Sitecompany een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

12.4 De door Sitecompany opgegeven leveringstermijn vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en zaken in haar bezit zijn.

12.5 Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een maximale doorlooptijd van enkele weken.


Artikel 13. Wijziging opdracht

13.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

13.2 Indien Sitecompany, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Sitecompany gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.


Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sitecompany.

14.2 Het auteursrecht van door Sitecompany ontworpen of vervaardigde websites, logo's, foto's, modellen e.d. blijft ten alle tijden bij Sitecompany berusten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

14.3 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

14.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

14.5 Het is Sitecompany toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Sitecompany door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.


Artikel 15. Gebruiksrechten

15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 verleent Sitecompany Opdrachtgever het niet- exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

15.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

15.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

16.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur aangegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2 Sitecompany zal niet in verzuim geraken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 vermelde termijn een factuur van Sitecompany ontvangt, zal nimmer tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen vergoeding ter zake de verleende dienst verschuldigd is en impliceert evenmin op enigerlei wijze afstand van recht door Sitecompany op betaling.

16.3 Indien automatische incasso is overeengekomen, wordt het bedrag na toestemming van Opdrachtgever automatisch geïncasseerd ten laste van het rekeningnummer van Opdrachtgever en ten gunste van IBAN nummer NL36 INGB 0008 3934 61 ten name van Sitecompany. De automatische incasso vindt ineens plaats en binnen 14 dagen na factuurdatum.

16.4 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte worden gesteld en is Opdrachtgever gehouden het niet-geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog aan Sitecompany te voldoen.

16.5 Indien en zodra de betalingstermijn van 14 dagen verstrijkt, zonder dat Sitecompany de gehele betaling heeft ontvangen, zal Opdrachtgever - zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim verkeren, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zal het factuurbedrag alsdan verhoogd worden met administratiekosten ad €17,50. Vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van integrale voldoening van het verschuldigde is Opdrachtgever tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

16.6 Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim verkeert, zal Opdrachtgever tevens aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door Sitecompany te maken buitengerechtelijke incassokosten, die gelijk aan 15% van het factuurbedrag worden geacht te zijn, met een minimum van €40,- per factuur. Indien en voor zover de daadwerkelijk door Sitecompany gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Sitecompany gerechtigd deze daadwerkelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander in plaats van de fictieve incassokosten en voor zover in redelijkheid gemaakt.

16.7 Opdrachtgever is nimmer bevoegd om enige betaling voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te verrekenen met enige vordering die Opdrachtgever op enig moment mocht hebben op Sitecompany.

16.8 Mocht zich op enig moment ten aanzien van Opdrachtgever de situatie voordoen van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling, dan worden alle verbintenissen van Opdrachtgever voortvloeiend uit de Overeenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het geval waarin Opdrachtgever in verzuim is met enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis.

16.9 Sitecompany heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sitecompany kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sitecompany kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

16.10 Indien Opdrachtgever namens een derde een Overeenkomst is aangegaan, blijft deze Opdrachtgever jegens Sitecompany aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Bij gebreke van betaling door Opdrachtgever is de derde gehouden op eerste verzoek voor betaling aan Sitecompany zorg te dragen.


Artikel 17. Overmacht

17.1 Sitecompany is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sitecompany geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sitecompany niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sitecompany of van derden daaronder begrepen. Sitecompany heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sitecompany zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.3 Sitecompany kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.4 Voor zoveel Sitecompany ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sitecompany gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 18. Opschorting

18.1 Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Sitecompany uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Sitecompany tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).


Artikel 19. Reclame

19.1 Gedurende de overeengekomen contractperiode zal Sitecompany naar beste vermogen eventuele technische gebreken in de website en/of webapplicatie gratis herstellen, indien deze gedetailleerd omschreven schriftelijk door de opdrachtgever bij Sitecompany zijn gemeld. Sitecompany kan haar gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Sitecompany toe te rekenen oorzaken.

19.2 Sitecompany behoeft geen gebreken in de website en/of webapplicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door Opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Sitecompany ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.

19.3 De verplichting zoals vermeld in dit artikel vervalt indien Opdrachtgever zonder toestemming van Sitecompany wijzigingen in de software en broncodes aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van Sitecompany een gebrek tracht te herstellen.

19.4 Reclame schort de verplichting van Opdrachtgever tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


Artikel 20. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

20.1 Sitecompany heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Sitecompany of per elektronische berichtgeving.

20.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Artikel 21. Slotbepalingen

21.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

21.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.


Sitecompany B.V.

Correspondentieadres:
Postbus 310
1800 AH Alkmaar
Nederland

Bezoekadres:
Wezelkoog 11
1822 BL Alkmaar
Nederland

Tel: +31 (0)88-6655455
Fax: +31 (0)72-5649191
E-mail: info@sitecompany.nl

KvK nr. 57715246
BTW nr. NL 8527 03 399 B01

IBAN nr. NL36 INGB 0008 3934 61
BIC: INGBNL2A

 

Voor vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download voorwaarden als PDF